Operator linii produkcyjnej, Ruukki Polska Sp. z o.o. Żyrardów

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: Ruukki Polska Sp. z o.o.
Miejsce pracy: Żyrardów
Rodzaj pracy: Stała, Sezonowa
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

O nas

Ruukki Construction obsługuje klientów w branży budowlanej. Dostarczamy produkty i usługi obejmujące etapy od projektowania po montaż, wspierając działalność naszych klientów korporacyjnych. W przypadku klientów instytucjonalnych, nasze produkty adresujemy do specjalistów budowlanych, wśród których są inwestorzy, architekci, projektanci, firmy wykonawcze i montażowe. Nasi odbiorcy to także klienci indywidualni, którym oferujemy kompletne pakiety dachowe łącznie z produktami bezpieczeństwa dachowego i systemami rynnowymi. Nasze produkty dachowe sprzedawane są pod markami Ruukki, Plannja i Rannila. Oprócz sieci dystrybucji, klientów zainteresowanych dachami obsługujemy za pośrednictwem punktów Ruukki Express i Plannja w siedmiu krajach. Ruukki Construction zatrudnia około 1 800 pracowników i posiada 13 zakładów produkcyjnych. Sprzedaż w 2018 roku wyniosła około 6,1 mld SEK (ok. 595 mln EUR). Ruukki Construction jest spółką zależną SSAB. 

SSAB to skandynawsko-amerykańska spółka stalowa posiadająca pracowników w ponad 50 krajach. Spółka notowana jest na giełdach Nasdaq w Sztokholmie i Helsinkach. 

aa

Obecnie firma Ruukki Polska Sp. z o.o. poszukuje osób na stanowisko:
Operator linii produkcyjnej

Miejsce pracy: Żyrardów

Główne obowiązki

 • Obsługa linii produkcyjnej,
 • Kontrola przebiegu produkcji,
 • Kontrola jakości produkowanych wyrobów.

aa

Wymagania

 • Doświadczenie w pracy przy linii produkcyjnej,
 • Wykształcenie zawodowe/ techniczne,
 • Uprawnienia do obsługi wózka widłowego i/ lub suwnicy,
 • Zaangażowanie i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych,
 • Chęć uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat bezpośrednio przez Ruukki,
 • Wsparcie w okresie adaptacji oraz szkolenia wprowadzające,
 • Szkolenia uprawniające do obsługi wózków widłowych lub suwnicy,
 • Świadczenia socjalne (w tym dofinansowanie kart sportowych, dofinansowanie wypoczynku, świadczenia świąteczne),
 • Opiekę medyczną.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych („Administrator”) jest Ruukki Polska Sp. z o.o.; ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów.

 

Na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), Administrator przekazuje poniżej informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

1. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: gdpr(at)ssab.com.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez:

2.1. Administratora będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, dla którego przekazała/ł Pani/Pan Administratorowi dane osobowe, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

b) Przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji u Administratora, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

c) W zakresie, w jakim na podstawie postępowań prowadzonych przed uprawnionymi organami, Administrator zobowiązany zostanie do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

d) Niezbędność do wykonania uprawnienia realizowanego przez Administratora w interesie publicznym, w zakresie dotyczącym informowania uprawnionych organów i służb, w tym np. o podejrzeniu popełnienia przestępstw

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

e) Prawnie uzasadniony interes Administratora dotyczący udziału Administratora w postępowaniach sądowych i pozasądowych wszczętych na podstawie Pani/Pana roszczeń związanych z prowadzonymi rekrutacjami u Administratora, w tym w zakresie: (a) wyjaśnienia tych roszczeń, lub (b) ich uregulowania lub (c) ochrony praw Administratora w tych postępowaniach

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

2.2. Administratora będącego oddziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, dla którego przekazała/ł Pani/Pan Administratorowi dane osobowe, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

b) Przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji u Administratora, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody

art.6 ust. 1 lit. a) RODO

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

a) następujące kategorie danych osobowych, wskazane w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, w tym: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

b) informacje o Pani/Pana zainteresowaniu określonym stanowiskiem, na które Pani/Pan aplikuje,

c) informacje o wynikach postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w stosunku do Pani/Pana;

dalej łącznie ,,Dane Osobowe”.

4. Źródłem pochodzenia Danych Osobowych w zakresie określonym w pkt 3 a) i b) powyżej jest platforma informatyczna, przeznaczona do gromadzenia aplikacji o pracę, do której wprowadziła/ł Pani/Pan swoje dane osobowe, przy czym platforma ta zarządzana jest przez podmiot trzeci, który został umocowany przez Administratora do przetwarzania danych osobowych jako podmiot przetwarzający. Kategorie Danych Osobowych wskazane w pkt 3 c) Administrator ustala samodzielnie w związku z przeprowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym.

5. Co do zasady Administrator nie udostępnia osobom trzecim Danych Osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Administrator posiada ku temu podstawę prawną. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione organy i służby, sądy powszechne w Polsce, jak również podmioty trzecie wspierające Administratora w zakresie realizacji celów, wskazanych w pkt 2, w tym także podmiot wskazany w pkt 4 powyżej.

6. Administrator przechowuje Dane Osobowe jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez:

7.1. Administratora będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskiwania kopii Danych Osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Danych Osobowych. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Danych Osobowych.

7.2. Administratora będącego oddziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskiwania kopii Danych Osobowych oraz prawo do przenoszenia Danych Osobowych.

8. W przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w celach wskazanych w pkt 2.1 a) i b) oraz 2.2 a) i b) – przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przetwarzanie Danych Osobowych jest traktowane jako dobrowolne i jednocześnie niezbędne dla Administratora do zrealizowania celów wskazanych w pkt 2 powyżej.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pani/ Pan, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie przewarzania danych osobowych.

11. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności profilowania i tym podobnych.

12. W zakresie nieobjętym w pkt 1-11 powyżej, informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawarte zostały w dokumencie pod nazwą: SSAB – OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI PODCZAS REKRUTACJI, dostępnym pod adresem ruukki.com/pl